Organizator – SOWID Anna Sosnowska ul. 3 Maja 38, 41-800 Zabrze NIP 6481978709 REGON 273348504

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH

1. Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do
określonych w nim warunków korzystania z Obiektu i pitbike. Oprócz tego
Korzystający ma obowiązek przestrzegania wszystkich poleceń personelu toru
Organizatora. Dotyczy to również poleceń wydawanych za pomocą flag
sygnalizacyjnych, których znaczenie określa niniejszy Regulamin.
2. Całkowicie zabronione jest korzystanie z gokartów przez:
• osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub lekarstw
mogących mieć wpływ na kierującego gokartem
• osoby z chorobami serca, problemami z układem kostno-stawowym, padaczką,
utratami świadomości i innymi schorzeniami neurologicznymi
• kobiety w ciąży
3. Organizator odmówi (bez konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek testów i
badań) możliwości jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że nie spełnia
powyższych warunków.
4. Zabronione jest używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe na terenie
całego Obiektu, a w szczególności względem Obsługi Obiektu. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Obsługa ma prawo wyprosić i nie dopuścić do przejazdu
Korzystającego bez możliwości zwrotu pieniędzy za przejazd.
5. Korzystający jest zobowiązany do zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz do
zachowania ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników toru.
6. Korzystający zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych przez
niego danych osobowych przez Organizatora tylko i wyłącznie na jego potrzeby, w
celu umożliwienia Organizatorowi właściwego świadczenia usług.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez nieokreślony czas lub do czasu
odwołania zgody.
V. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do:
a. ich sprostowania
b. usunięcia
c. ograniczenia przetwarzania
d. przenoszenia danych
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych
praw przyznanych na mocy RODO;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia
umowy
10. Wjazd na tor odbywa się na sygnał obsługi Obiektu.
Wszystkie problemy i prośby o pomoc zgłasza się poprzez uniesienie ręki. Obsługa
obiektu podejdzie możliwie jak najszybciej i udzieli pomocy z zachowaniem
bezpieczeństwa swojego jak i pozostałych Korzystających znajdujących się na torze.
W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości
przedłużenia czasu przejazdu.
11. Przez cały czas trwania przejazdu obowiązkowe jest przestrzeganie sygnałów
dawanych przez obsługę Obiektu.

Szczególnie istotne są znaki dawane flagami:
• Żółta– Flaga ostrzegawcza sygnalizująca niebezpieczeństwo na torze. Należy
zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
W razie potrzeby należy zatrzymać pojazd. Nie wolno opuszczać pojazdu bez
zgody obsługi toru.
• Niebieska– Flaga informacyjna sygnalizująca, że za Korzystającym znajduje
się inny Korzystający jadący szybciej. Należy zjechać do prawej krawędzi toru
i przepuścić szybszą osobę. Niestosowanie się do tej flagi może spowodować
przerwanie przejazdu przez obsługę toru.
• Czerwona– Flaga zakazująca dalszej jazdy. Jej pojawienie się jest
równoznaczne z przerwaniem wyścigu. Zgodnie z zaleceniami obsługi toru
należy wrócić do Pit Stopu.
• Szachownica– Flaga informacyjna sygnalizująca ostatnie okrążenie. Należy
dokończyć ostatnie okrążenie, zatrzymać się w miejscu wskazanym przez
Obsługę toru a następnie powoli zjechać do Pit Stopu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Korzystający używa wszystkich elementów związanych z Obiektem (pitbike, tor itp.)
na własną odpowiedzialność.
2. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody
osobiste i majątkowe wywołane przez siebie i/lub podopiecznego podczas
użytkowania toru zarówno wobec Organizatora jak i osób trzecich znajdujących się na
terenie Obiektu.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkody powstałe w
wyniku niestosowania się przez Korzystającego do Regulaminu, nakazów i
wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego
pojazdu w miejsce uszkodzonego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Administratora.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać elektronicznie na adres poczty
  elektronicznej Administratora: SOWIDZABRZE@GMAIL.COM
 3. Reklamacje powinna zawierać następujące dane Użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji,
  • oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
  reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu do Administratora.
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W
  przypadku niewskazania przez Użytkownika wszystkich wymaganych informacji lub
  niedołączenia wszystkich wymaganych dokumentów, Administrator przed podjęciem decyzji co
  do sposobu załatwienia reklamacji zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących
  informacji i/lub dokumentów. Termin rozpatrzenia reklamacji ulega wówczas wydłużeniu do 14
  od dnia przekazania kompletnej informacji i/lub dokumentów.
 6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi w sprawie
  reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została
  reklamacja, tj. na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Użytkownika podany
  przez niego w reklamacji.

Polityka odstąpień usług BILETOWANYCH

 1. Jeżeli Usługa biletowana nie została wykorzystana przez Użytkownika,
  Oraz data realizacji Usługi biletowanej nie została jeszcze przekroczona
  W ciągu 14 dni od zakupu Usługi biletowanej Kontrahent może odstąpić od umowy bez
  podania przyczyn, zawiadamiając o tym SOWID pisemnie na adres sowidzabrze@gmail.com
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 3. Wejściówkę, którą Kontrahent otrzymał po zakupie Usługi biletowanej, w
  formie elektronicznej lub papierowej
 4. oraz adres e-mail podany podczas zakupu.
 5. Zwrot płatności dla Kontrahenta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Kontrahentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania
  warunków umowy ze Sprzedawcą. Kontrahent zawiadamia o tym niezwłocznie
  SOWID pisemnie na adres sowidzabrze@gmail.com
 7. Zgłoszenie powinno zawierać:
 8. Wejściówkę, którą Kontrahent otrzymał po zakupie Usługi biletowanej w formie
  elektronicznej lub papierowej oraz adres e-mail podany podczas zakupu.
 9. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.
 10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej
  zgłoszenia, jednak najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia skorzystania z Usługi
  biletowanej, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie
  może nie zostać przyjęta.
 11. Każda pisemnie zgłoszona reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia
  doręczenia.
 12. Zwrot pieniędzy w przypadku zwrotu Wejściówki bądź pozytywnie rozpatrzonej
  reklamacji realizuje bezpośrednio SOWID
 13. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu
  niezwłocznie pisemnie poinformuje Kontrahenta o zaistniałym fakcie na adres e-mail,
  który użyty był do nabycia Usługi biletowanej i zaproponuje zamianę na równoważną
  usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Kontrahent nie zgodzi się na zamianę, Sprzedawca
  zwróci do 7 dni od poinformowania Kontrahenta o rozwiązaniu umowy, wszystkie
  dokonane przez niego płatności dotyczące Usługi biletowanej, której dotyczy umowa.

Korzystający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu